Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proletarianise
proletarianise
[,prouli'teəriənaiz]
Cách viết khác:
proletarianize
[,prouli'teəriənaiz]
như proletarianize


/proletarianise/

ngoại động từ
vô sản hoá

Related search result for "proletarianise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.