Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
propitiator
propitiator
[prə'pi∫ieitə]
danh từ
người làm lành; người làm dịu, người làm nguôi


/propitiator/

danh từ
người làm lành; người làm dịu, người làm nguôi

Related search result for "propitiator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.