Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prostyle
prostyle
['proustail]
danh từ
(kiến trúc) hàng cột trước (điện thờ ở Hy lạp)
tính từ
(kiến trúc) có hàng cột trước


/prostyle/

danh từ
(kiến trúc) hàng cột trước (điện thờ ở Hy lạp)

tính từ
(kiến trúc) có hàng cột trước

Related search result for "prostyle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.