Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
provider
provider
[prə'vaidə]
danh từ
người cung cấp (nhất là người trụ cột của gia đình)


/provider/

danh từ
người cung cấp

Related search result for "provider"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.