Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-do


/'ri:'du:/

ngoại động từ re-did /'ri:did/, re-done /'ri:'dʌn/
làm lại
tu sửa, tô điểm lại

Related search result for "re-do"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.