Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
residua
residua
[ri'zidjuə]
danh từ số nhiều của residuum
như residuum


/ri'zidjuəm/

danh từ, số nhiều residua /ri'zidjuə/
phần còn lại
(hoá học) bã
(toán học) số dư
số chưa tính; số tính nhầm vào (khi tính nhầm)
(từ cổ,nghĩa cổ) cặn bã của xã hội

Related search result for "residua"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.