Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rewardable
rewardable
[ri'wɔ:dəbl]
tính từ
đáng thưởng; đáng đền ơn


/ri'wɔ:dəbl/

tính từ
đáng thưởng, đáng thưởng công

Related search result for "rewardable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.