Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rewarding
rewarding
[ri'wɔ:diη]
tính từ
bổ ích; thoả mãn (về một hoạt động..)
đáng xem, đáng đọc (sách...); đáng làm (việc, nhiệm vụ...)
a rewarding film
một bộ phim đáng xem


/ri'wɔ:diɳ/

tính từ
đáng đọc (sách...); đáng làm (việc, nhiệm vụ...)

Related search result for "rewarding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.