Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sabean
sabean
[sə'biən]
Cách viết khác:
Sabaean
[sə'biən]
tính từ
(thuộc) nước I-ê-mem-cô; (thuộc) người I-ê-mem-cô
danh từ
người nước I-ê-mem-cô


/sə'biən/ (Sabaean) /sə'biən/

tính từ
(thuộc) I-ê-mem-cô

danh từ
người nước I-ê-mem-cô

Related search result for "sabean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.