Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saloop


/sə'lu:p/

danh từ

(như) salep

Xalup (thứ nước bột củ uống thay cà phê)


Related search result for "saloop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.