Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sarissa
sarissa
[sə'risə]
danh từ, số nhiều sarissae
[sə'risi:]
giáo, mác (của người Ma-xê-đoan ngày xưa)


/sə'risə/

danh từ, số nhiều sarissae /sə'risi:/
giáo, mác (của người Ma-xê-đoan ngày xưa)

Related search result for "sarissa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.