Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sawyer
sawyer
['sɔ:jə]
danh từ
thợ xẻ, thợ cưa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cây trôi trên mặt sông
(động vật học) con mọt cưa (một loại mọt gỗ)


/'sɔ:jə/

danh từ
thợ cưa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cây trôi trên mặt sông
(động vật học) con mọt cưa (một loại mọt gỗ)

Related search result for "sawyer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.