Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarious
scarious
['skeiriəs]
tính từ
(thực vật học) khô xác (lá bắc)


/'skeiriəs/

tính từ
(thực vật học) khô xác (lá bắc)

Related search result for "scarious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.