Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scutal
scutal
['skju:təl]
Cách viết khác:
scutate
['skju:teit]
tính từ
(động vật học) có tấm vảy, có mai
(thực vật học) hình khiên


/'skju:təl/ (scutate) /'skju:teit/

tính từ
(động vật học) có tấm vảy, có mai
(thực vật học) hình khiên

Related search result for "scutal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.