Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
semi-weekly
semi-weekly
[,semi'wi:kli]
tính từ & phó từ
một tuần hai lần
danh từ
tạp chí một tuần ra hai kỳ


/'semi'wi:kli/

tính từ & phó từ
một tuần hai lần

danh từ
tạp chí một tuần ra hai kỳ

Related search result for "semi-weekly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.