Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slavonic
slavonic
[slə'vɔnik]
Cách viết khác:
sclavonic
[slə'vɔnik]
tính từ
(thuộc) ngôn ngữ Xla-vơ (slavic)
danh từ
ngôn ngữ Xla-vơ


/slə'vɔnik/ (Slavic) /'slævik/

tính từ
(thuộc) ngôn ngữ Xla-vơ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slavonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.