Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
span-worm
span-worm
['spæn'wə:m]
danh từ
con sâu đo


/'spænwə:m/

danh từ
con sâu đo

Related search result for "span-worm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.