Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steam-cylinder
steam-cylinder
['sti:m'silində]
danh từ
Xylanh máy hơi nước


/'sti:m,silində/

danh từ
Xylanh máy hơi nước

Related search result for "steam-cylinder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.