Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subjugate
subjugate
['sʌbdʒugeit]
ngoại động từ
chinh phục, khuất phục, nô dịch hoá


/'sʌbdʤugeit/

ngoại động từ
chinh phục, khuất phục, nô dịch hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "subjugate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.