Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
successional
successional
[sək'se∫ənl]
tính từ
kế tiếp, tiếp sau
(thuộc) quyền thừa kế


/sək'seʃənl/

tính từ
kế tiếp, tiếp sau
(thuộc) quyền thừa kế

Related search result for "successional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.