Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrashing-floor
thrashing-floor
['θræ∫iηflɔ:]
Cách viết khác:
threshing-floor
['θre∫iηflɔ:]
như threshing-floor


/'θreʃiɳflɔ:/

danh từ
sân đập lúa

Related search result for "thrashing-floor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.