Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tracker
tracker
['trækə]
danh từ
người săn thú; người bắt thú
người theo dõi, người lùng bắt
tàu kéo
hệ theo dõi, bộ theo dõi


/'trækə/

danh từ
người săn thú; người bắt thú
người theo dõi, người lùng bắt

Related search result for "tracker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.