Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transmittable
transmittable
[trænz'mitəbl]
tính từ
có thể chuyển giao được, có thể truyền được


/trænz'mitəbl/

tính từ
có thể chuyển giao được, có thể truyền được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transmittable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.