Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
truceless
truceless
['tru:slis]
tính từ
không ngừng, không dứt


/'tru:slis/

tính từ
không ngừng, không dứt

Related search result for "truceless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.