Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unemployable
unemployable
[,ʌnim'plɔiəbl]
tính từ
không thể dùng được, không thể sử dụng, không thể thuê làm (gì) được
danh từ
người không thể tuyển dụng


/'ʌnim'plɔiəbl/

tính từ
không thể dùng, không thể cho việc làm được

Related search result for "unemployable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.