Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unequalize
unequalize
[ʌn'i:kwəlaiz]
Cách viết khác:
unequalise
[ʌn'i:kwəlaiz]
như unequalise


/'ʌn'i:kwəlaiz/ (unequalize) /'ʌn'i:kwəlaiz/

ngoại động từ
không làm bằng, không làm ngang
không gỡ hoà (bóng đá...)

Related search result for "unequalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.