Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unindicated
unindicated
[,ʌn'indikeitid]
tính từ
không được chỉ rõ


/'ʌn'indikeitid/

tính từ
không được chỉ rõ

Related search result for "unindicated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.