Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreceipted
unreceipted
[,ʌnri'si:tid]
tính từ
chưa ký nhận số tiền đã trả (trên một biên lại, hoá đơn); chưa đóng dấu nhận thực "đã trả" (trên một hoá đơn)


/' nri'si:tid/

tính từ
chưa ký nhận số tiền đ tr (trên một biên lại, hoá đn); chưa đóng dấu nhận thực "đ tr" (trên một hoá đn)

Related search result for "unreceipted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.