Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
where

where
[weə]
phó từ nghi vấn
đâu, ở đâu, ở nơi nào, ở chỗ nào, ở phía nào, ở mặt nào
where are you going?
anh đi đâu đấy?
where are you from?
anh từ đâu đến?, anh người nước nào?
where are my gloves?
đôi găng của tôi đâu?
where am I wrong?
tôi sai ở chỗ nào?
I don't know where he is
tôi chẳng biết hắn ta ở đâu
where is all this leading?
tất cả các thứ này sẽ dẫn đến đâu?
phó từ quan hệ
(dùng sau từ hoặc nhóm từ nói về một địa điểm) tại, ở trong hoặc tới nơi nào
the place where you last saw it
nơi mà anh tới thăm lần gần đây nhất
one of the few countries where people drive on the left
một trong vài nước nơi người ta lái xe về bên trái
the house where I was born
căn nhà nơi (mà) tôi sinh ra
tại nơi nào đó, ở đó
we then moved to Paris, where we lived for six years
rồi chúng tôi chuyển về Pari, nơi đó chúng tôi đã sống sáu năm
liên từ
tại chỗ nào đó, ở nơi mà
put it where we can all see it
hãy đặt nó ở nơi mà tất cả chúng ta đều thấy được
where food is hard to find, few birds remain throughout the year
ở nơi thức ăn khó kiếm, ít có chim muông ở lại suốt năm
that's where you are wrong
đó là chỗ anh sai
danh từ
nơi chốn, địa điểm
I must have the wheres and whens
tôi cần có đầy đủ chi tiết về địa điểm và thời gian


/we /

phó từ
đâu, ở đâu, ở ni nào, ở chỗ nào, ở phía nào, ở mặt nào
where are you going? anh đi đâu đấy?
where are my gloves? đôi găng của tôi đâu?
where am I wrong? tôi sai ở chỗ nào?
I know where he is tôi biết hắn ta ở đâu
như thế nào, ra làm sao
where will you be if you fail? nếu anh thất bại thì rồi anh sẽ ra làm sao?

đại từ
đâu, từ đâu; ở đâu
where do you come from? anh từ đâu đến?
where are you going to? anh đi đâu?
ni (mà), chỗ (mà), điểm (mà)
the house where I was born căn nhà ni (mà) tôi sinh ra

danh từ
ni chốn, địa điểm
I must have the wheres and whens tôi cần có đầy đủ chi tiết về địa điểm và thời gian

Related search result for "where"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.