Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
white-lipped
white-lipped
['wait'lipt]
tính từ
môi tái đi (vì sợ hãi)


/'wait'lipt/

tính từ
môi tái đi (vì sợ h i)

Related search result for "white-lipped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.