Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
why/wai/

phó từ

tại sao, vì sao

    why was he late? sao anh ấy đến muộn?

    why not? tại sao không?

    that's the reason why đó là lý do vì sao

    not to know why không biết tại sao

danh từ, số nhiều whys

lý do, lý do tại sao

thán từ

sao!, thế nào!

    why, it's quite easy! sao, thật là dễ!


Related search result for "why"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.