Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
dishwashing machine


noun
a machine for washing dishes
Syn:
dishwasher, dish washer
Hypernyms:
white goods


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.