Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dry-saltery
dry-saltery
['drai,sɔ:ltəri]
danh từ
nghề bán đồ khô đồ hộp; cửa hàng bán đồ khô đồ hộp


/'drai,sɔ:ltəri/

danh từ
nghề bán đồ khô đồ hộp; cửa hàng bán đồ khô đồ hộp
nghề bán thuốc; cửa hàng bán thuốc

Related search result for "dry-saltery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.