Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
grapnel anchor


noun
a light anchor for small boats
Syn:
grapnel
Hypernyms:
anchor, ground tackle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.