Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cascade Range


noun
a mountain range in the northwestern United States extending through Washington and Oregon and northern California;
a part of the Coast Range
Syn:
Cascades, Cascade Mountains
Instance Hypernyms:
range, mountain range, range of mountains, chain, mountain chain, chain of mountains
Part Holonyms:
Northwest, northwestern United States, Coast Range, Coast Mountains
Part Meronyms:
Mount Saint Helens, Mount St. Helens, Mt. St. Helens, Adams, Mount Adams,
Ranier, Mount Ranier, Mt. Ranier, Mount Tacoma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.