Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
flat-hat


verb
fly very close to the ground
Syn:
hedgehop
Hypernyms:
fly, aviate, pilot
Verb Frames:
- Somebody ----s


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.