Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
flight of steps


noun
a stairway (set of steps) between one floor or landing and the next
Syn:
flight, flight of stairs
Hypernyms:
stairway, staircase


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.