Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
metonymical
metonymical
[,metə'nimikl]
tính từ
(văn học) hoán dụ


/,metə'nimikəl/

tính từ
(văn học) hoán dụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.