Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unchanged
unchanged
[,ʌn't∫eindʒd]
tính từ
không bị thay đổi, như cũ, y nguyên


/'ʌn'tʃeindʤd/

tính từ
không thay đổi, như cũ, y nguyên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unchanged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.