Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polacca


/pou'lækə/ (polacre)

/pou'lɑ:kə/

danh từ

(hàng hải) thuyền buôn ba buồm (ở Địa-trung-hải)


Related search result for "polacca"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.