Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Americanise
Americanise
[ə'merikənaiz]
Cách viết khác:
Americanize
[ə'merikənaiz]
như Americanize


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "americanise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.