Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Americanize
Americanize
[ə'merikənɑiz]
Cách viết khác:
Americanise
[ə'merikənɑiz]
ngoại động từ
Mỹ hoá
cho nhập quốc tịch Mỹ
nội động từ
Mỹ hoá
dùng những từ ngữ đặc Mỹ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "americanize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.