Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
christendom
christendom
['krisndəm]
danh từ
những người theo đạo Cơ-đốc, dân theo đạo Cơ-đốc
nước theo đạo Cơ-đốc


/'krisndəm/

danh từ
những người theo đạo Cơ-đốc, dân theo đạo Cơ-đốc
nước theo đạo Cơ-đốc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.