Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indo-european
indo-european
['indou,juərə'pi:ən]
tính từ
(ngôn ngữ học) thuộc về hệ ngôn ngữ Ấn Âu
danh từ
(ngôn ngữ học) hệ ngôn ngữ Ấn Âu


/'indou,juərə'pi:ən/

tính từ
(ngôn ngữ học) (Ân-ÃÂu) hệ ngôn ngữ

danh từ
(ngôn ngữ học) hệ ngôn ngữ Ân-ÃÂu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indo-european"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.