Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acrophobia
acrophobia
[,ækrə'foubjə]
danh từ
(y học) chứng sợ nơi cao


/,ækrə'foubjə/

danh từ
(y học) chứng sợ nơi cao

Related search result for "acrophobia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.