Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agoraphobia
agoraphobia
[,ægərə'foubjə]
danh từ
chứng sợ những chỗ đông người


/,ægərə'foubjə/

danh từ
chứng sợ khoảng rộng

Related search result for "agoraphobia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.