Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adonize
adonize
['ædənaiz]
nội động từ
làm dáng, làm ra vẻ người đẹp trai ((cũng) to adonize oneself)


/'ædənaiz/

nội động từ
làm dáng, làm ra vẻ người đẹp trai ((cũng) to adonize oneself)

Related search result for "adonize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.