Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anti-imperialism
anti-imperialism
[,ænti im'piəriəlizm]
danh từ
chủ nghĩa chống đế quốc


/'æntiim'piəriəlizm/

danh từ
chủ nghĩa chống đế quốc

Related search result for "anti-imperialism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.