Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apepsy
apepsy
[ə'pepsi]
Cách viết khác:
apepsia
[ə'pepsiə]
như apepsia


/ə'pepʃiə/ (apepsy) /ə'pepsi/

danh từ
(y học) chứng không tiêu

Related search result for "apepsy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.