Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apophthegm
apophthegm
['æpouθem]
Cách viết khác:
apothegm
['æpouθem]
danh từ
cách ngôn


/'æpouθem/ (apothegm) /'æpouθem/

danh từ
cách ngôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apophthegm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.